Rozkład dnia

8.00 – 8.50
ZAJĘCIA PORANNE
– ćwiczenia poranne,
– zabawa ruchowa
– działania w kącikach
zainteresowań
– powtórzenie piosenek
i wierszyków
– zmiana dekoracji
– przygotowanie do zajęć
– praca indywidualna
z dziećmi

9.00
ŚNIADANIE
– mycie rąk
– pomoc przy nakrywaniu
i sprzątaniu
– jedzenie ( zwracanie
uwagi na kulturalne
zachowanie)

9.30 – 10.30
ZAJĘCIA
JĘZYKOWE – WYBRANY JĘZYK OBCY
(ANGIELSKI, NIEMIECKI LUB FRANCUSKI)

5 x w tygodniu

– inscenizacja
do wierszyków
– nauka wierszy
– zabawy ruchowe
– wprowadzanie
nowych słówek
– oglądanie
ilustracji/ praca
z rekwizytami
– opowiadanie
bajek
– nauka piosenek

ZAJĘCIA RYTMICZNO- MUZYCZNE
2 X w tygodniu

– nauka piosenek
– zabawy muzyczne
– nauka tańca
– ćwiczenia kształcące
słuch
– poznanie zasad muzyki
– ćwiczenia wokalne
– ilustrowanie muzyki
ruchem
– ćwiczenia kształtujące
poczucie rytmu

PODSTAWY WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
1 x w tygodniu

– słuchanie fragmentów Biblii
– rozmowa z dziećmi
– oglądanie ilustracji
– nauka piosenek
o tematyce religijnej
– wspólna modlitwa
– praca plastyczna
o tematyce religijnej

10.30 – 11.30
REALIZACJA TEMATU DNIA
– wiersz / opowiadanie
– oglądanie ilustracji,
eksponatów,
– rozmowa z dziećmi
– ilustracja muzyczna
– zagadki
– piosenka
– ćwiczenia ortofoniczne
– zabawa ruchowa
– przeprowadzanie
doświadczeń
– praca
z podręcznikiem x 2
– nauka j. polskiego
– działania
matematyczne
– praca plastyczna x 3

14.00 – 14.55
ZAJĘCIA DODATKOWE POPOŁUDNIOWE

JĘZYK DODATKOWY\ INNY WYBRANY BLOK
2 X w tygodniu

– praca
z podręcznikiem
– piosenki
– zabawy ruchowe
– dialogi
– praca plastyczna

JĘZYK ANGIELSKI
GRY I ZABAWY

5 x w tygodniu

– nauka piosenek
– nauka wierszy
– zabawy ruchowe
– wprowadzanie nowych
słówek
– oglądanie ilustracji/
praca z rekwizytami
– opowiadanie bajek

11.45 – 12.45
SPACER – WYJŚCIE
DO OGRODU

– zabawy dowolne
na powietrzu, lub :
– kontynuacja tematu dnia

13.00
OBIAD
– mycie rąk
– jedzenie (zwrócenie
uwagi na zachowanie)
– mycie zębów po jedzeniu

15.00
PODWIECZOREK
– mycie rąk
– jedzenie (zwrócenie uwagi
na kulturalne zachowanie)

15.30 – 16.00
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
– zabawa ruchowa
– słuchanie bajek
– prace porządkowe
– wyjście na dwór
– zabawa w kącikach
zainteresowań
– praca indywidualna
z dziećmi

16.00 – 17.00
ZABAWY DOWOLNE
W PRZEDSZKOLU