Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY
JĘZYKOWEGO PRZEDSZKOLA „The Academy of Smurfs”

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu” Robert Fulghum

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. W wyniku samooceny sformułowano wnioski, na podstawie, których określono specyfikę przedszkola oraz wykazano kierunki dalszych działań.

O NASZEJ PLACÓWCE

Nasze przedszkole jest ogólnodostępną placówką niepubliczną. Mieści się   w samodzielnym budynku, jednokondygnacyjnym z placem zabaw wyposażonym w sprzęt do zabaw na powietrzu. Teren otaczający nasze przedszkole jest pokryty kostką i obsadzony krzewami. Przy przedszkolu znajduje się parking samochodowy dla rodziców. Jest to komfortowy, przestronny i w pełni bezpieczny obiekt. Zarówno elewacje, jak i wnętrza przedszkola utrzymane są w słonecznych, ciepłych i przyjaznych dzieciom barwach.

Przedszkole objęte jest systemem monitoringu, a dostęp do wnętrza budynku posiadają wyłącznie uprawnione osoby.

Budynek przedszkola posiada 7 sal dydaktycznych, szatnie dziecięce, pełny węzeł sanitarny oraz zaplecze kuchenne, socjalne i administracyjne. Sale dydaktyczne są przestronne i bardzo jasne. Zostały przygotowane z myślą o naszych podopiecznych i na ścianach widnieją przepiękne bajkowe postacie – Smerfy. Podłogi pokryte są nowoczesną, higieniczną, a przede wszystkim antyalergiczną wykładziną, która nie jest siedliskiem kurzu i roztoczy.
Ponadto sale wyposażone są w zabawki przyjazne dzieciom, a przestrzeń została w nich zaaranżowana w taki sposób, aby zapewnić maluszkom miejsce do zabawy, twórczej pracy oraz odpoczynku.

Sale wyposażone są w:

 •  kamery umożliwiające obserwację dziecka i pracę opiekunów (tylko do wglądu dyrektora placówki),
 • nowe meble i wyposażenie dostosowane do wieku i rozwoju dzieci,
 • pomoce dydaktyczne,
 • laptopa i projektor wraz z ekranem do projekcji;
 • telewizory i odtwarzacze DVD (bajkoterapia, zajęcia z języka angielskiego)
 • kolorowe, bezpieczne i atestowane zabawki.

 

Łazienki urządziliśmy w sposób przyjazny dzieciom, gdzie priorytetową sprawą jest bezpieczeństwo. Rozmiary umywalek i sanitariatów zostały dostosowane do wzrostu małych dzieci tak, aby mogły one z nich swobodnie korzystać i z przyjemnością wykonywać higieniczne rytuały. Ponadto przedszkole posiada 2 prysznice z brodzikami pozwalające na utrzymanie higieny i czystości naszych maluchów na najwyższym poziomie.

Wychowanie przedszkolne organizowane jest tutaj w 7 grupach dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Preferowany model pracy nastawiony jest na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez umiejętne korzystanie z wrodzonego potencjału, możliwości, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań. Priorytetem jest zapewnienie każdemu wychowankowi poczucia bezpieczeństwa i dobrego wychowania oraz możliwość odniesienia sukcesów.

Oprócz bogatego programu edukacyjnego realizowanego poprzez stosowanie nowatorskich form i metod pracy z dzieckiem, istotną rolę w nadawaniu wizerunku przedszkola pełnią systematycznie pozyskiwane oczekiwania rodziców.

Pracę nauczycielek wspomagają: logopeda oraz instruktorzy zajęć dodatkowych tj. języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca. Ważną kwestią jest to, że prawie wszystkie zajęcia wchodzą w skład oferty podstawowej, nie są dodatkowo płatne i są ogólnodostępne dla wszystkich dzieci. Wszyscy pracownicy stanowią kompetentną, kreatywną i odpowiedzialną kadrę nastawioną na zaspokajanie potrzeb dziecka.

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,
 • dyspozycyjni i taktowni,
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje  i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,
 • wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

Model absolwenta:
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, ponieważ:

a) wykazuje :

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania  z posiadanych  wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

 b)posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie;
 • wiedzę i potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

c) umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona  zadanie.

 d) rozumie i przestrzega

 •  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania.

 e) zna:

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe i europejskie

 f) nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
  nauki, informacji,
 • badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

Wizja Przedszkola
rozbudzenie wśród dzieci zamiłowania do literatury poprzez tworzenie kącików czytelnika oraz codzienne czytanie dzieciom bajek.
– dobra współpraca z rodzicami
– twórczy i kreatywny nauczyciel
– wychowankowie dobrze przygotowani do obowiązków szkolnych
– programy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci
– precyzyjny system motywujący dzieci do zachowań społecznie akceptowanych
– zaufanie i partnerstwo

 „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekazujmy.

Pozwalajmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

Janusz Korczak 

Słowo wizja z definicji ma zabarwienie pozytywne, tak więc i wizja przedszkola jest stworzeniem obrazu, polem, w którym urzeczywistniamy swoje marzenia. Jeśli tak jest, wizja sprawia, że z dużo większym zapałem rozpoczynamy pracę, działamy bez względu na trudności jakie piętrzą się przed nami, bo nadaje temu wszystkiemu sens, dodaje mocy twórczej i motywacji. Wizja wyzwala w nas odwagę, by dokonywać czegoś bardzo ambitnego, nieprzeciętnego, czegoś, czego nie odważylibyśmy się dokonać bez widzenia jasnych stron naszych działań i pozytywów naszego postępowania. Wizja pozwala sięgać po rzeczy wielkie, wspinać się na szczyt, na którym marzenia i jawa zlewają się w jedno.

Wizja naszego przedszkola stawia dziecko w centrum zainteresowania, bo to ono jest budowniczym samego siebie, co niejako dokładnie wyznacza jego miejsce, a co za tym idzie miejsce wychowawcy, który staje się pomocnikiem, a nie twórcą, tym który wspiera rozwój dziecka, a nie dokładnie określa jego przebieg. To dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel za nim podąża.

Wizja naszego przedszkola obejmuje również aspekt edukacyjny, pozwala na śmiałe eksperymentowanie ze światem i zjawiskami w nim zachodzącymi, co sprawia, że nauka i zdobywanie wiedzy to przyjemność i wspaniała przygoda, a nie przykry obowiązek.

 • Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.
 • Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i starać się je zaspokoić.
 • Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.
 • Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.

Misja Przedszkola

Nasze przedszkole:

1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

 

Cele strategiczne Koncepcji pracy Językowego Przedszkola „The Academy of Smurs”

1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną                         o kształcenie umiejętności językowych, działalność ruchową,

Cele ogólne

I. Efekty działalności wychowawczej, dydaktycznej  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.                            3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Sprawne zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
2.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
3.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
4.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
5.Nauka przez aktywne działanie.
6.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
7.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności.                       8.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

 

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
 • rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 • kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
 • stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • nauka przez aktywne działanie,
 • głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
 • okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
 • włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela  z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

METODY

 • metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • gimnastyka twórcza R. Labana,
 • opowieść ruchowa,
 • metody aktywne – gimnastyka z muzyką
 • pedagogika zabawy,
 • gimnastyka mózgu – Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,
 • metoda dobrego startu,
 • relaksacja,
 • bajkoterapia,
 • elementy muzykoterapii, relaksacji, zabawy paluszkowe,
 • Dennisona

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

nasze cele wychowania i nauczania,
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości,
tradycje przedszkola (kalendarz imprez).

FORMY PRACY:

praca indywidualna
praca w małych zespołach
praca z całą grupą
zabawy

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. W trakcie tych czynności nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu rozpoznają możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, następnie zapewniają indywidualizację oddziaływań. Indywidualizacja obejmuje zarówno sferę możliwości psychofizycznych poszczególnych dzieci jak i uwzględnia ich potrzeby.

Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Przedszkole odpowiednio do potrzeb udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta przedszkola to także zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, który:
sprawuje nadzór pedagogiczny,
przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
pełni rolę pracodawcy,
organizuje pracę nauczycieli,
inspiruje nauczycieli do działania,
kieruje działalnością przedszkola,                                                                                            współdziała z wszystkimi organami przedszkola,                                                                               utrzymuje kontakty z zewnętrznymi organami i instytucjami,                                                 reprezentuje przedszkole.

WSPÓŁPRACA  PRZEDSZKOLA

Współpraca ze studentami:

 • odbywanie w placówce praktyk studenckich pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami

Współpraca zespołu pedagogicznego:

 • tworzenie zespołów zadaniowych (ewaluacyjnych)
 • tworzenie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • tworzenie rocznych planów pracy
 • ankiety
 • monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),
 • organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,

konkursy, wycieczki.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI  PRZEDSZKOLAMI   I SZKOŁAMI:

 • przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
 • zapraszanie przedstawicieli (nauczycieli, przedszkolaków z  innych placówekz w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń.

WSPÓŁPRACA  Z INNYMI  INSTYTUCJAMI 

Cele:

 •  rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki,
 • kształtowanie świadomości przynależnoścido społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej poprzez poznawanie historii, obyczajów , tradycji, poszukiwanie wspólnych korzeni, uczenie dzieci tolerancji oraz rozbudzenie  ciekawości poznawania i zdobywania informacji o otaczającym świecie.

Współpraca z:

 • Urzędem Miasta Przasnysza ( akcje, konkursy, programy,  sprawy organizacyjne),
 • Komendą Policji- bezpieczeństwo, konkursy, programy,
 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 • Biblioteką Miejską, Biblioteką Pedagogiczną,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • SANEPIDEM
 • Z partnerami (przedszkolami),
 • Organizacjami, instytucjami, ośrodkami doskonalenia zawodowego,

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:
pozyskiwanie przyszłych klientów – dzieci ,
nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
upowszechnianie w środowisku krajowym i światowym roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu w języku angielskim.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego, każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i zmian.
Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją poprzez stronę internetową,  na zebraniach grupowych – nauczyciele pozyskają informację o akceptacji, przez jawne głosowanie.

Roczne programy rozwoju przedszkola będą zawierały szczegółowe działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów.
Monitoring, okresowa ewaluacja: Efekty działań ujętych w koncepcji pracy przedszkola będą na bieżąco monitorowane, a jej efekty zostaną zawarte w informacjach ze sprawowanego nadzoru przez dyrektora na koniec roku szkolnego.

Projekt Koncepcji Pracy Językowego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu został przygotowany przez zespół w składzie:

1. M. Sternal

2. K. Chojnacka

3. R. Betcherska

 

Koncepcję Pracy Językowego Przedszkola „The Academy of Smurfs w Przasnyszu Rada Pedagogiczna Przedszkola zatwierdziła uchwałą nr 11/2014/2015 do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej 02.09.2014r.